HSA506 – O Pulega i Samoa / Governance in Samoa

Semester/Vaitu’uaga: TBA / Fa’amautu i se taimi
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a iloiloina auiliili i le matā’upu lenei le tapenaga o le Fa’avae o le Mālō Tūto’atasi i le itu fa’aleaganu’u, fa’aletulāfono ‘ātoa ai ma lona afua mai. E iloiloina ai fo’i nisi o mea na tutupu mai i le atunu’u ona o le taumafai e fa’amalosia le tulāfono ae fete’enai ma isi o Aganu’u ma Agaifanua.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course covers the cultural, historical and legal background of Samoa’s constitution, its drafting and its implementation. It also examines the issues that have arisen from the blending of custom and liberal democracy in the implementation phase of the constitution.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework