HSA504 – Fuataga mo le Iloiloina o Polokalame ma Su’esu’ega i Samoa / Measurement for Programme Evaluation

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s): Papaaliitele Dr. Moeimanono Fouvaa
Email: p.fouvaa@nus.edu.ws

Description
O lenei matā’upu e sā’ili’ili ai metotia tau fuataga mo ni sā’ili’iliga fa’alaua’itele. E aofia ai le fa’aaogāina o auala o fuataga, le so’otaga o māfaufauga ma fa’atinoga, itū’āiga auala ‘ese’ese, le fa’atuatuaina ma le talafeagai o ia metotia, ma isi. O le a mafai i le māe’a ai o lenei matā’upu ona fa’aaogāina e ali’i ma tama’ita’i ā’oga le tomai i metotia o fuataga.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course examines measurement techniques and how they can be applied as a social science tool for community studies. Topics include measurement as a process, the link between the theoretical and the real, types of methods, validity and reliability, and others. Students will be able to develop and analyse a high quality measurement instrument upon completion.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework