HSA502 – Sa’ili Matagi: Femalaga’iga ma Atina’e / Samoan Migration and Development

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O lenei matā’upu e fa’amāsani ai ali’i ma tama’ita’i ā’oga i le tala fa’asolopito o femalaga’iga a tagata Sāmoa i atunu’u papālagi, e i ai Niu Sila, Ausetalia ma le Unaite Setete, fa’atasi ai ma ni suiga ua māfua ai ona femalaga’iga fa’apēnei. O le a fa’amamafa i suiga tau le aganu’u ma le tamāo’āiga.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course is intended to familiarise students with the history of Samoan migration to the United States of America, New Zealand and Australia, as well as the effects of such migration on both Samoa and the host countries. Special emphasis will be on the economic aspects of migration.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework