HSA352 – Taulasea ma Vai Fa’asamoa / Traditional Healers & Medicine

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O se sā’ili’iliga i taulāsea, vai ma fofō fa’asāmoa, le talitonuga fa’asāmoa i le māfua’aga ma le togafitiga o itū’āiga gasegase ‘ese’ese ‘ātoa ai ma ma’i fa’ataulāitu. E sā’ili’ili ai fo’i le tomai i le sauniga o vai mai a’a, fua ma lau o lā’au, fa’apea le faiga o fofō.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 200
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 60% Galuega fa’atonuina, 40% Su’ega

This course is a study of Samoan traditional medicine, beliefs about the causes of illness, treatment, the role of the traditional healer (taulāsea), the use of herbal medicines, various kinds of massage (fofō) and the treatment of mental illness. Ill-health to the Samoan healer is connected to the person’s social and spiritual surroundings, thus treatment must also include those dimensions.
Prerequisites: One 200-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 60% coursework, 40% examination