HSA350 – Malo ma le Le’a / Fine Mats & Ava

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description
O lenei matā’upu o le a su’esu’eina ai nisi o measina tāua a Sāmoa, o le mālō/‘ie toga, ma le le’a/‘ava. E aofia i lenei matā’upu talatu’u e fa’atatau i le māfua’aga o le ‘ie toga ma le ‘ava ma lo la tāua i le aganu’u, aemaise feso’ota’iga o ‘āiga, nu’u ma itumālō o Sāmoa.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 200
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega fa’atonuina, 50% Su’ega

This course examines two of Samoa’s precious cultural properties, the traditional fine mat, commonly called the toga or mālō, and the ceremonial drink commonly called ‘ava or le’a. The mythical origins of the fine mat and ‘ava drink and their significance in cementing the ties of kinship and alliances, in both the old and modern societies of Samoa, will be taught.
Prerequisites: One 200-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination