HSA313 – O Suiga o le Gagana Samoa / Samoan Language Changes

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O suiga o le gagana ua iai nei fa’apea māfua’aga ma ‘a’afiaga o ia suiga. E māta’itūina fa’aleoga, ‘upu ma vāega o ‘upu, fuai’upu ma uiga o ‘upu.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 200
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 40% Galuega fa’atonuina, 60% Su’ega

This course studies contemporary changes in the Samoan language as well as the causes and effects of these changes. It includes close observation of phonology, morphology, syntax and semantics.
Prerequisites: One 200-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 40% coursework, 60% examination