HSA312 – Fa’atulagaga ma le Fa’auigaga / Samoan Syntax & Semantics

Semester/Vaitu’uaga:1
Coordinator(s):
Email: email

Description

Sā’ili’iliga i le fa’atūlagaga o fuai’upu ma uiga o ‘upu. O le a iloilo ai fa’atinoga ‘ese’ese ma le itu’āiga gagana e talafeagai lona fa’aaogāina i lea taimi ma lea taimi.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 200
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega fa’atonuina, 50% Su’ega

This course studies sentence structure and word meanings. There will be an analysis of different genres and registers in Samoan.
Prerequisites: One 200-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination