HSA250 – Tufuga, Fa’atufugaga ma Fa’agatama / Artisans, Trade Skills and Traditional Sports

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description

O lenei matā’upu e a’oa’oina ai ‘āiga tufuga fa’avae e tolu, o ō lātou nafa ma fa’atufugaga, o agaifanua ma o lātou fa’atinōga, o vaogagana ma alagā’upu, o tapua’iga ma fa’afailelega fa’atasi ai ma talitonuga. O le a a’oa’oina ai fo’i nisi o fā’agatama ma matāfaioi a tagata Sāmoa i aso ua mavae ina ia mālamalama ma fa’atāua ia tūlaga.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 100
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega fa’atonuina, 50% Su’ega

This course introduces students to the cultural values and functions of the guilds in past practice as well as their continued significance in contemporary Samoa. Traditional sports and recreation will also be studied for students to understand and value activities of the past.
Prerequisites: One 100-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination