Semester/Vaituuaga: 2
Co-ordinators: Matiu Matavai Tautunu
Email: m.tautunu@nus.edu.ws

Description

O le a su’esu’e i lenei matā’upu le saofa’iga e aupito i talafeagai ma le paepaega o tagata i le aganu’u Sāmoa. E iloilo ai fo’i saofa’iga e lima o le fa’amatai (matai, tama’ita’i, ‘aumaga, faletua ma tausi ma fānau lalovaoa ma a latou nafa fa’apitoa ma le tāua, ātoa ma le vaogagana fa’atōfāmanino e a’afia i ia saofa’iga, fa’apea ma faiā fa’asuli.
Taimi e a’oa’o ai: Vaitu’uaga 2
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

This course is a preliminary study of Samoan social organisation in the village. Emphasis is on the roles and significance of the various groups whose interaction contributes to the maintenance of peace and order within the village. These groups include the chiefs, their wives, daughters, sons and the village children.
Offered: Semester 2
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination