HSA002 – Gagana Samoa 1 / Samoan 1

Semester/Vaituaga: 1 & 2 (and, for Foundation Certificate (Science) students only, as a two-week block course prior to Semester 1)
Coordinator:
Email: email

Description

E iloilo ai vāega ‘ese’ese o le gagana e aofia ai ma tulāfono o le kalama, fausaga o le gagana ma fusitau ‘ese’ese iloga o le fa’asāmoa. E iloilo ma sā’ili’ili i le Tafalima o le Tōfāmamao e aofia ai tu ma aga i le ‘āiga, luga o auala ma nofoaga faitele fa’apea saofa’iga i totonu o nu’u, ‘ātoa ma vatapuia, fa’asinomaga ma vaogagana ‘ese’ese e fa’aaogā i fa’alavelave fa’asāmoa. Fa’ata’ita’iga: maliu, fa’aipoipoga, folafolaga o sua, āsiga, to’ona’i ma tūlaga fa’apena.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

This course will analyse the different parts of the language including grammar and language structure. It will look closely at Samoan etiquette in private and public places, inter-relationships and formal occasions such as weddings, funerals and other traditional ceremonies.
Contact hours: 4 hours per week for fourteen weeks (or 6 hours per day for nine days)
Assessment: 50% coursework, 50% examination