HSA001 – A’oa’oina o le Gagana Samoa o se Gagana Lona Lua / Samoan Studies as a Second Language

Semester: 1 (and, for Foundation Certificate (Science) students only, as a two-week block course prior to Semester 1)
Coordinator:
Email: email

Description

O le matā’upu lenei e a’oa’oina ai le faitautusi, tusitusi ma le tautala fa’asāmoa a ali’i ma tama’ita’i ā’oga e lē lelei po o le lē iloa fo’i fa’atino ia vāega o le Gagana Sāmoa. E āmata i le faitauga o le Pi faitau seia o’o atu lava i ‘upu, fuai’upu, palakalafa ma tala. E fa’asa’osa’o ai vāega o le gagana tautala ma le gagana tusitusi. E a’oa’o ai fo’i ma fuaitau o le gagana.
Taimi e a’oa’o ai: Vaitu’uaga Muamua
Tomai mana’omia: Togi o le 15 ma luga a’e i le PSSC ma lē mālamalama i le Gagana Sāmoa
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

This course will teach students how to read, write and speak Samoan. The course begins with students learning the Samoan alphabet and progresses on to simple words, sentences, paragraphs and stories.
Prerequisites: PSSC aggregate of 15 or better and little or no knowledge of Samoan
Contact hours: 4 hours per week for fourteen weeks (or 6 hours per day for nine days)
Assessment: 50% coursework, 50% examination