Samoan Culture and Language Programmes

  1. Bachelor of Samoan Studies (BSS)
  2. Post Graduate Diploma in Samoan Studies (PGDipSS)
  3. Master of Samoan Studies (MSS)

Samoan Language and Customs Courses

Course CodeCourse TitleSemester
Course CodeCourse TitleSemester
HSA001 A’oa’oina o le Gagana Samoa o se Gagana Lona Lua
Samoan Studies as a Second Language
1
HSA002 Gagana Samoa 1
Samoan 1
1 & 2
HSA003 Gagana Samoa 2
Samoan 2
2
HSA100Introduction to Samoan History and Society1
HSA111Su’esu’ega amata Fa’asaienisi o Gagana
Introduction to Language and Linguistics
1
HSA112Su’esu’ega' Amata i le Gagana Samoa
Introduction to Samoan Language
2
HSA151Saofaiga
Samoan Social Organisation
2
HSA154Tala Fa’asolopito o Aganu’u Samoa
Culture History of Samoa
1
HSA204Lauga ma ‘Ava
Samoan Oratory and Ava Rituals
2
HSA212Vaogagana i so o se Si’osi’omaga
Samoan Socio-linguistics
1
HSA213O Utuvagana o Fatuga ma Gagana Fa’amauina Samoa
Samoan Oral and Written Literature
1
HSA250Tufuga, Fa’atufugaga ma Fa’agatama
Artisans, Trade Skills and Traditional Sports
1
HSA252Faitauga Fa’aSamoa
Samoan Numbering System
2
HSA254O Aganu’u Tu’ufa’asolo a Samoa
Indigenous Heritage
2
HSA311O Fa’aliliuga i le Gagana Samoa
Translation for Samoan Context
1
HSA312Fa’atulagaga ma le Fa’auigaga
Samoan Syntax & Semantics
1
HSA313O Suiga o le Gagana Samoa
Samoan Language Changes
2
HSA350Malo ma le Le’a
Fine Mats & Ava
1
HSA352Taulasea ma Vai Fa’asamoa
Traditional Healers & Medicine
2
HSA354O le Tulafono ma Aganu’u Samoa
Samoan Custom & the Law
2
HSA355Suiga i Samoa
Social Change in Samoa
1
HSA500Sufi Filiga
Approaches to Samoan Studies
1
HSA501Ala’imalo
Researching Samoa
1
HSA502Sa’ili Matagi: Femalaga’iga ma Atina’e
Samoan Migration and Development
2
HSA503Tofa Feva’ilia’i
In-depth Study of the Samoan Language
2
HSA504Fuataga mo le Iloiloina o Polokalame ma Su'esu'ega i Samoa
Measurement for Programme Evaluation
2
HSA505Faatinoga o Suesuega Fa'a Vafeagai ma le Soifua Maloloina i le Pasefika
Applied Social and Health Research in the Pacific
TBA
HSA506O pulega i Samoa
Governance in Samoa
TBA
HSA507Fa'asinomaga o Samoa i Lana Aganu'u ma le Soifua Lautele
Social and Cultural Identity in Samoa
1